Araştırma Faaliyetleri ve Alan Kurulları

Genel Bilgi


Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, Araştırma ve Alan Kurulları aracılığı ile Başkent Üniversitesinin akademik birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri için planlama, koordinasyon ve ölçme-izleme-geribildirim gibi yönetsel düzenlemeler yanında kurul olarak veya bağlısı olarak çalışan alan kurulları aracılığı ile akademik çalışmaların kalite ve miktarını artırmaya yönelik her türlü yöneltme ve iletişim aracının geliştirilmesi için politika-yöntem önerir ve Rektörün araştırma ve bilim konusunda verdiği diğer görevleri yapar.

Ayrıca,
Planlama- Başkent Üniversitesi Stratejik Planı doğrultusunda iki yıllık “eylem planları” hazırlamak, mükemmellik hedefleri ve merkezleri önermek, araştırma politikaları önermek, eğitim-öğretimin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek ve disiplinler arası projelendirme yapmak, rektörlüğün öngördüğü konularda ve ödüllendirilecek akademisyenlere yönelik raporlama yapmak, akademik personel politikaları önermek.

Organizasyon- Akademik bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için öneride bulunmak, sanayi ile işbirliği projeleri önermek veya önerilere ilişkin raporlama yapmak, rektörlüğün öngördüğü konularda alt komisyonlar kurmak.

Yöneltme- Araştırma ve öğretim konularında özendirme ile ilgili önerilerde bulunarak ve akademisyenlerin ödüllendirmesine yönelik mekanizmalar geliştirerek motivasyonu yükseltmek. Araştırma ve bilimsel konularda üniversite içi ve dışı iletişimi artıracak ve niteliklendirecek yöntem ve araçlar önermek.

Koordinasyon- Fakülteler arası, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar arası işbirliklerinin kurulmasına yönelik önerilerde bulunmak veya Rektörlüğe sunulan önerileri değerlendirerek rapor hazırlamak.

Ölçme, İzleme ve Geribildirim- Akademik standartlara ilişkin ölçümler yapmak, üniversitenin araştırma ve öğretim faaliyetlerine yönelik durum saptamaları yapmak ve performans geliştirme raporları hazırlamak.