Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" hazırlanmış ve 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. (Bu yönetmelik, 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile kaldırılmıştır.) İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılması öngörülen çalışmaları yürütmek amacıyla Üniversitemiz Senatosunun 11 Kasım 2005 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan 494 sayılı karar ile Rektörümüz başkanlığında "Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu" oluşturulmuştur. Üniversitemizin aynı tarihli Senatosunda alınan 495 sayılı karar ile ise kurulun görevlerini ve ilgili çalışmalarını yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla “Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü” birimi kurulmuştur.

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun (YÖDEK) belirlediği sürece göre üniversitemizde yılda bir kez bir önceki yılın “Kurumsal Değerlendirme” çalışması yapılmış ve kurumsal değerlendirme çalışması kapsamında hazırlanan “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu” her yıl YÖK’e sunulmuştur. Rapor kapsamında yer alan performans değerlendirmeleri ve iç değerlendirme çalışmaları her yıl Şubat ayında yine Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından yapılmıştır.