BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Tanıtım

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, Eğitim Planlama ve İş Geliştirme Birimi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2003 yılı itibariyle Üniversitede yürütülen AKTS kredilerinin belirlenmesi ve Diploma Eklerinin hazırlanması faaliyetleri; Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü işbirliği ile tamamlanmış, 2013 yılı Ekim ayında Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına başvuru gerçekleştirilmiştir. Ajansın değerlendirmesi sonucu, Şubat 2014 tarihinde, 2013-2016 yılları arasında geçerli olan, “ECTS Label” (Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi) ve “DS Label” (Diploma Eki Etiketi) belgelerinin alınmasına hak kazanılmıştır.

Ayrıca, Bologna Süreci kapsamında, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Bilgi Paketinde her birime ait güncel bilgilerin yer alması için koordinatörlük çalışmalarını yürütmektedir.

“Başkent Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Planı” çerçevesinde, Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, uluslararası bilimsel araştırmaların yapılması ve ortak iş üretilmesi; hem kurumlar, hem de araştırmacılar için cazip hale getirilmesi görevlerini sürdürmektedir.

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, 2014 yılından başlayarak çeşitli analizleri yapmış (ör: öğrenci başarı sıralamaları, KPSS sınav sonuçları vb.); senato sunumlarıyla, web sayfalarında yayınlayarak veya doğrudan akademisyenlere ileterek paylaşmıştır.

Başkent Üniversitesinin akademik birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri için planlama, koordinasyon ve ölçme-izleme-geribildirim gibi yönetsel faaliyetlerini koordinatörlük düzenlemektedir. “Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kuruluna” başvurusu yapılan bilimsel çalışma, bilimsel araştırma projesi, bitirme projesi, tez çalışması ve anket uygulama izinleri ile ilgili görüşlerin alınması için kurula iletilmesi, incelenmesi ve raporlarının hazırlanarak gerekli birimlere ulaştırılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Her yıl “Dünya Üniversite Sıralamaları” değerlendirilerek, Üniversitenin sıralamalardaki yerinin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, “Times Higher Education” (THE) ve “Quacquarelli Symonds” (QS) gibi firmalarla iletişim kurularak; uygun kriterlerin sağlanmasına yönelik desteklerin alınması faaliyetleri yürütülmektedir.

2014 yılı Ekim ayından itibaren Üniversitede görevli olan akademisyenlerin performansının ölçülmesine yönelik olarak gerçekleştirilen “Başkent Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin” uygulamaları koordinatörlük denetiminde sürdürülmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından; Üniversitenin iç değerlendirme süreçlerinin incelenmesi amacıyla talep edilen “Kurum İç Değerlendirme Raporunun” hazırlanması için Üniversite bünyesinde oluşturulan kalite alt komisyonunda 2015 yılından itibaren görev alınarak, ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversitede çalışan akademik-idari personelin ve öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin artırılması yönünde yapılacak çalışmalara zemin oluşturmak amacıyla “Memnuniyet Anketi” uygulamaları belirli sürelerle Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından yapılmakta ve sonuçları Üniversite web sayfasında paylaşılmaktadır.

Rektörlük Makamı tarafından uygun bulunan toplantılara katılım sağlanmaktadır (YÖKSİS Veri Toplama Değerlendirme Toplantısı, AKTS Etiketi Alan Üniversitelerle Etki Değerlendirmesi Çalıştayı, Metodoloji Çalıştayı, Eylem Planı Çalıştayı vb.). Ayrıca, Rektörlük Makamı tarafından düzenli olarak yapılan “Vizyon ve Proje Geliştirme/Öğrenci Analiz ve Değerlendirme” toplantıları izlenerek rapor hazırlanmaktadır.

Belirli aralıklarla düzenlenen Üniversite Mütevelli Heyet toplantıları için sunumlar hazırlanmakta ve gerekli görülen hazırlıklar yapılmaktadır.