BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

 

Tanıtım

 

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, Eğitim Planlama ve İş Geliştirme Birimi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2003 yılı itibariyle Üniversitede yürütülen AKTS kredilerinin belirlenmesi ve Diploma Eklerinin hazırlanması faaliyetleri; Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü işbirliği ile tamamlanmış ve 2013 yılı ekim ayında, Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına başvuru gerçekleştirilmiştir. Ajansın değerlendirmesi sonucu, Şubat 2014?te, 2013-2016 yılları arasında geçerli olan, ?ECTS Label? (Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi) ve ?DS Label? (Diploma Eki Etiketi) belgelerinin alınmasına hak kazanılmıştır.

Ayrıca, Bologna Süreci kapsamında, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Bilgi Paketinde, her birime ait güncel bilgilerin yer alması için Koordinatörlük çalışmalarını yürütmektedir.

?Başkent Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Planı? çerçevesinde tüm birimlerin stratejik hedeflerinin gerçekleşme durumları takip edilmiştir. ?2023-2033 Stratejik Plan? çalışmaları sürdürülmüştür.

Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, 2014 yılından başlayarak çeşitli analizler yapmış (ör: öğrenci başarı sıralamaları, KPSS sınav sonuçları vb.); Senato sunumlarıyla, web sayfalarında yayınlayarak veya doğrudan akademisyenlere ileterek, paylaşmıştır.

Başkent Üniversitesinin akademik birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri için planlama, koordinasyon ve ölçme-izleme-geribildirim gibi yönetsel faaliyetlerini koordinatörlük düzenlemektedir.

?Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kuruluna? başvurusu yapılan bilimsel çalışmalar, makale, araştırma projesi, bitirme projesi, tez çalışması ve anket uygulama izinleri vb. ile ilgili görüşlerin alınması için kurula iletilmesi, incelenmesi ve raporlarının hazırlanarak gerekli birimlere ulaştırılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Üniversite sıralamaları düzenli olarak takip edilmekte ve Üniversitenin sıralamalardaki yerine ilişkin analizler yapılmaktadır. Özellikle, ?Times Higher Education? (THE) ve ?Quacquarelli Symonds? (QS) sıralamaları için gereken veri girişleri yapılmaktadır.

Eylül 2014?den, 2023 yılına kadar, Üniversitede görevli olan akademisyenlerin performansının ölçülmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ?Başkent Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi? uygulamaları koordinatörlük denetiminde sürdürülmüştür.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından; Üniversitenin iç değerlendirme süreçlerinin incelenmesi amacıyla talep edilen ?Kurum İç Değerlendirme Raporunun? hazırlanması için oluşturulan kalite alt komisyonunda, 2015 yılından itibaren görev alınarak, ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversite akademik-idari personelinin ve öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin artırılması yönünde yapılacak çalışmalara zemin oluşturmak amacıyla ?Memnuniyet Anketi? uygulamaları belirli sürelerle, Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından yapılmış ve sonuçları Üniversite web sayfasında paylaşılmıştır.

Rektörlük Makamı tarafından uygun bulunan toplantılara katılım sağlanmaktadır (YÖKSİS Veri Toplama Değerlendirme Toplantısı, AKTS Etiketi Alan Üniversitelerle Etki Değerlendirmesi Çalıştayı, Metodoloji Çalıştayı, Eylem Planı Çalıştayı vb.). Ayrıca, Rektörlük Makamı tarafından düzenlenen ?Vizyon ve Proje Geliştirme/Öğrenci Analiz ve Değerlendirme? toplantıları izlenerek rapor hazırlanmaktadır.